opc_loader
Print deze pagina:
             VOORWAARDEN

1000FEET bvba (Zazzou)  - Populierenhof 74A - 9890 Asper - BE0536.649.827

+32 (0) 499/29 44 49 - info@zazzou.be

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zazzou zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zazzou worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zazzou ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Zazzou zijn vrijblijvend en Zazzou behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zazzou. Zazzou is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bedrijfsnaam dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordelingvan het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de onderneming gebruik maakt van afbeedlingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingenof kennelijke fouten in het aanbod binden Zazzou niet.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen BelgIê betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten België betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de respectievelijk bankrekening van Zazzou.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Zazzou bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00€) aan administratiekosten verschuldigd en indien Zazzou haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Zazzou om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Zazzou gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Zazzou.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Zazzou opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Retour

5.1 Zazzou streeft ernaar een uitstekende klantenservice te bieden. Mocht u niet helemaal tervreden zijn dient u uw aankoop binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten in de originele verpakking terug te sturen.
5.2 Zazzou zal het door u betaalde bedrag van het geretourneerde product binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst terug betalen mits het retourformulier correct ingevuld is, het betreffende item onbeschadigd is, niet gebruikt is en geen tekenen van bewerking vertoont en verpakt is in de originele verpakking. Verzendkosten betaalt Zazzou niet terug.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Zazou verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Zazzou geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Zazzou garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Zazzou daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zazzou de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Zazzou te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 9. Garantie

9.1 Indien Zazzou producten aan de afnemer levert, is Zazzou nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Zazzou ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Zazzou na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Zazzou in behandeling te worden genomen.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zazzou, dan wel tussen Zazzou en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zazzou, is Zazzou niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zazzou.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zazzou ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zazzou gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zazzou kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Zazzou schriftelijk opgave doet van een adres, is Zazzou gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Zazzou schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Zazzou gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Zazzou deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zazzou in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zazzou vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Zazzou is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Verhuurvoorwaarden

13.1 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze ten titel van verbrekings-vergoeding 50 % van de huurprijs verschuldigd aan Zazzou.
13.2 Behoudens andersluidende afspraak, dienen de goederen door de huurder op de voorziene data te worden afgehaald en terug aangeboden in de lokalen van Zazzou en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de huurder. Het saldo van de huurprijs dient contant te worden vereffend op de voor afhaling/levering voorziene datum.
13.3  Indien de goederen op de voorziene datum niet worden afgehaald of indien het saldo niet contant wordt vereffend, is de huurder vervallen van het recht de goederen in huur te nemen en is het reeds betaalde voorschot ten titel van schadevergoeding verworven voor Zazzou. In geval de goederen laattijdig terug worden aangeboden, heeft Zazzou ten titel van forfaitaire vergoeding het recht per dag vertraging 10 % van de huurprijs aan te rekenen en bij goederen - die per dag werden verhuurd - per dag vertraging de dagtarief aan te rekenen. Indien de goederen binnen de drie dagen na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling niet worden terugbezorgd, heeft Zazzou het recht benevens de vergoeding wegens laattijdigheid, tevens de verkoopprijs van de verhuurde goederen vermeerderd met 20 %, aan te rekenen aan de huurder.

13.4  Behoudens de bij aanvang van de huur schriftelijk vastgelegde opmerkingen, verklaart de huurder de goederen in een onberispelijke staat en zonder aanwijsbare gebreken te hebben ontvangen. De huurder is aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de gehuurde goederen. In geval van te herstellen beschadiging zullen de herstellingskosten aan de huurder worden aangerekend. In geval van verlies of niet te herstellen beschadiging zal de huurder aan Zazzou een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de aankoopprijs van de verhuurde goederen vermeerderd met 20 %. De hierboven bepaalde diverse forfaitaire (schade)vergoedingen kunnen cumulatief worden toegepast door Zazzou.
13.5  Zazzou kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de verhuurde goederen aan goederen of aan de persoon, zo van de huurder als van derden. De huurder is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en voor het behoorlijk toezicht. Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een natuurlijk of een rechtspersoon die enkel

voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.